Home » Aktualności » Zaproszenie do złożenia ofert – remont instalacji elektrycznej w obiektach i na terenie ZSCKR w Chrobrzu.

 

Zaproszenie do złożenia ofert – remont instalacji elektrycznej w obiektach i na terenie ZSCKR w Chrobrzu.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

I. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz zaprasza do złożenia ofert cenowych na  remont  instalacji elektrycznej  w obiektach  i  na terenie ZSCKR  w  Chrobrzu.

 Zakres  robót:

1. Budynek szkoły

– wykonanie  połączenia  ochronnego do obudowy rozdzielnicy

– wymiana wyłącznika  różnicowo-prądowego w rozdzielnicy

2. Internat

 – naprawa/wymiana  oświetlenia  na zewnątrz  budynku  – 6 punktów  oświetleniowych

–   naprawa  instalacji elektrycznej w  pracowni  chemicznej

3. Pałac

– naprawa  oświetlenia  w sali balowej

4. Oświetlenie  uliczne –  15 lamp  – wymiana  na  lampy  ledowe

II. Zamawiający wymaga wizji lokalnej terenu robót i uzgodnień przed przygotowaniem oferty.

III. Termin realizacji zamówienia: do  31.05..2023 r.

IV. Kryterium oceny ofert to cena.

V. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej atramentem lub długopisem, na maszynie, komputerze. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ?Oferta na  remont  instalacji  elektrycznej?.

Ofertę złożyć można osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zsrchroberz.pl lub faksem pod nr 41 356 40 24.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia  15.05.2023 r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

VII. Wszelkie pytania należy kierować do: Barbary Grzybczak, tel. 41 356 40 03.

VIII. Prawa Zamawiającego:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.

2) O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert.

IX. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar