Home » RODO » RODO Informacje ogólne

 

RODO Informacje ogólne

 

Szanowni Rodzice, Słuchacze, Uczniowie!

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować że:

1. Administratorem Danych Osobowych uczniów/słuchaczy oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. B. Chrobrego w Chrobrzu reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem Danych Osobowych jest mgr inż. Tomasz Czyszczoń: e-mail: rodo@zsrchroberz.pl

3. Dane osobowe uczniów/słuchaczy są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa: System Informacji Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ prowadzący, Kuratorium Oświaty, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, sąd, GOPS, MOPS i inne instytucje, np. w ramach realizacji projektów, realizacji praktyk zawodowych, zdobycia uprawnień kierowcy na mocy umowy powierzenia. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), także ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek uczniów/słuchaczy w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły i portalu Facebook oraz w materiałach promocyjnych szkoły na podstawie podpisanej zgody zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.

7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na podstawie specjalistycznej dokumentacji organu uprawnionego do badania wyżej wymienionego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Siedziba Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar