Home »

 

Oferta dla młodzieży

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oferuje absolwentom szkoły podstawowej następujące 5-letnie kierunki kształcenia:

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, słońca).
Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • geografia

Języki:

 • angielski – obowiązkowy
 • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

Dodatkowo

 • język obcy zawodowy

Kwalifikacje:

 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie:
 • na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej itp.
Zobacz prezentację na YouTube

Technik żywienia i usług gastronomicznych

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady urządzania i prowadzenia zakładów gastronomicznych, technologię sporządzania potraw, zasady żywienia zbiorowego oraz sposoby obsługi konsumenta. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnej pracowni żywienia, stołówkach i innych zakładach żywienia zbiorowego (restauracjach, barach, kawiarniach).
Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą i egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacje:

 • Przygotowanie i wydawanie dań
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • geografia

Języki obce:

 • angielski – obowiązkowy
 • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

dodatkowo:

 • język obcy zawodowy

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady urządzania i prowadzenia zakładów gastronomicznych, technologię sporządzania potraw, zasady żywienia zbiorowego oraz sposoby obsługi konsumenta.

W trakcie nauki uczniowie mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje na kursach:

 • baristycznych,
 • kelnerskich.
 • somelierskich

Ponadto uczestniczą w warsztatach kulinarnych z udziałem szefów kuchni z renomowanych restauracji.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnej pracowni technologii gastronomicznej oraz znanych okolicznych zakładach gastronomicznych np.: Hotel BRISTOL lub Hotel Słoneczny Zdrój w Busku-Zdroju,

W ramach zajęć uczniowie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych do zakładów żywienia zbiorowego np.: Restauracja w Hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach, Herbaciarnia Smaki Świata w Busku Zdroju, restauracje z kuchniami świata w Krakowie.

Oferujemy wyjazdy na międzynarodowe targi gastronomiczne, m.in.: Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA w Krakowie, Expo Sweet – Targi cukiernicze i lodziarskie w Warszawie, Natura Food – Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej w Łodzi.

Absolwent tego technikum może znaleźć zatrudnienie:
 • we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki.
 • może rozpocząć własną działalność gospodarczą: prowadzić catering lub organizować bale, wesela,
 • prowadzić żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

W marcu 2018 r. nasza szkoła otrzymała tytuł Kuźni Talentów Kulinarnych Stowarzyszenia Kucharzy Polskich.

Zobacz prezentację na YouTube

Technik rolnik

W trakcie nauki uczniowie uzyskują prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia do obsługi kombajnu zbożowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w gospodarstwie szkolnym, szkolnej pracowni żywienia i gospodarstwach specjalistycznych. Uzyskanie kwalifikacji przez absolwenta gwarantuje możliwość uzyskania szerokiego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – dopłaty bezpośrednie, renty strukturalne dla rolników, dopłaty inwestycyjne.
Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacje:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • geografia

Języki obce:

 • angielski – obowiązkowy
 • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

dodatkowo:

 • język obcy zawodowy

Posiadamy własną bazę do nauczania praktycznego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych oraz w gospodarstwach specjalistycznych.

Oferujemy wyjazdy na targi branżowe: m.in. HORTI TECH – Targi Technologii Warzywniczych i Sadowniczych w Kielcach, AGROTECH – Targi Techniki Rolniczej, Agro Show Bednary i inne.

W trakcie nauki uczniowie uzyskują:

 • prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia do obsługi kombajnu zbożowego
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Uczniowie biorą udział w wyjazdach edukacyjnych (duże gospodarstwa rolne np. Kombinat Rolny Kietrz)

Technik rolnik zdobędzie:
 • kwalifikacje rolnicze umożliwiające przejęcie gospodarstwa i uzyskanie dotacji unijnych m.in. kierowanych dla młodych rolników
 • umiejętności dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie (e-wniosek)
 • umiejętności dotyczące pozyskiwania funduszy na modernizację gospodarstw
Absolwenci naszej szkoły mają możliwość pracy:
 • w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych np.: gospodarstwach rolnych,
 • przy sprzedaży nawozów oraz środków ochrony roślin,
 • jako przedstawiciele handlowi,
 • w branży ogrodniczej, sadowniczej, Centralach Nasiennych,
 • w urzędach gminy, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego itp.
Zobacz prezentację na YouTube

Technik architektury krajobrazu

Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • geografia

Języki:

 • angielski – obowiązkowy
 • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

Dodatkowo:

 • język obcy zawodowy

Kwalifikacje:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zieleni.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę:
 • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu.
 • Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
Zobacz prezentację na YouTube

Technik agrobiznesu

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości w małej firmie, łącznie z wersją komputerową oraz podstawy pracy biurowej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach przetwórstwa spożywczego i firmach handlowych(praktyki śródroczne).
Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • geografia

Języki:

 • angielski – obowiązkowy
 • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

Dodatkowo:

 • język obcy zawodowy

Kwalifikacje:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości w małej firmie oraz podstawy pracy biurowej.

Technik Agrobiznesu będzie przygotowany do:
 • organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie,
 • realizowania czynności związanych z produkcją rolną,
 • organizowania dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocji i reklamy, oceny jakości i opłacalności tychże produktów doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

Osoby podejmujące profesję technika agrobiznesu posiadają wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dziedzin ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz prawa.

Technik hodowca koni

Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw turystycznych, oferujących rekreacyjne wykorzystanie koni.
Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T. Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • geografia

Języki:

 • angielski – obowiązkowy
 • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

Dodatkowo:

 • język obcy zawodowy

Kwalifikacje:

 • Organizacja chowu i hodowli koni
 • Szkolenie i użytkowanie koni

Uczniowie będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z chowem i hodowlą koni, użytkowaniem koni, marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w:
 • ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów,
 • ośrodkach rekreacji i turystyki konnej,
 • związkach hodowców koni
 • instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie,
 • gospodarstwach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego,
 • Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Dlaczego warto wybrać ZSCKR w Chrobrzu?

Walory naszej szkoły:

 • posiada dogodne położenie (teren cichego i bezpiecznego zabytkowego parku), dojazd minibusem komunikacji publicznej pod samą szkołę, duży parking dla uczniów,
 • prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym od 7:45 do 14:45,
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,
 • jest przygotowana do przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • oferuje stypendia dla najlepszych uczniów,
 • prowadzi profesjonalną opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 • zapewnia darmowy internat – pokoje 1, 2 lub 3-osobowe,
 • oferuje posiłki w stołówce szkolnej,
 • cieszy się opinią szkoły przyjaznej i bezpiecznej (monitoring)
 • organizuje w ramach stałych wydarzeń: ślubowanie klas pierwszych, uroczystości Święta Niepodległości, Jasełka, akcje wolontariatu, krwiodawstwa, konkursy i wiele innych,
 • daje możliwość udziału w atrakcyjnych wycieczkach, zawodach sportowych, szkoleniach itp.

Baza dydaktyczna:

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne,
 • nowoczesne pracownie komputerowe, stały dostęp do Internetu dla uczniów,
 • warsztaty szkolne – gospodarstwo rolne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt,
 • najnowocześniejsza w regionie pracownia gastronomiczna,
 • biblioteka wyposażona w bogaty księgozbiór, z systemem Katalogu Online,
 • bardzo dobra baza sportowa: boisko wielofunkcyjne, sala gimnastyczna, siłownia
 • sala lustrzana do fitnessu i nauki tańca,
 • nowoczesne rozwiązania informatyczne: eDziennik, platforma e-learningowa.
Zobacz wizytówkę Zespołu na YouTube Zobacz prezentację szkoły na YouTube

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela sekretariat szkoły.

tel. 41 356 40 03

email: sekretariat@zsrchroberz.pl

 

Accessibility Toolbar