Home »

 

Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsrchroberz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 02.01.2014
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana kilka razy w tygodniu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa ZSCKR w Chrobrzu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powody częściowej zgodności, niezgodności lub wyłączeń:

 • Nagrania wideo nie posiadają napisów.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/audio.
 • Materiały multimedialne nie posiadają tłumaczeń w języku migowym dla osób
  z dysfunkcją słuchu.
 • Niektóre dokumenty zamieszczone na stronie w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Niektóre dokumenty zamieszczone na stronie w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Powody wyłączenia:

 • Zdecydowana większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część informacji publikowanych w serwisie wytworzona została przez inne podmioty, w związku z czym nie dysponujemy ich wersją dostępną cyfrowo.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wersja mobilna serwisu

Serwis jest częściowo dostosowany do przeglądania na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Tekst podstawowy oraz nagłówki zawarte we wpisach i stronach serwisu wyświetlają się w sposób responsywny.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt –  sekretariat@zsrchroberz.pl, nr tel. 41 356 40 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

28-425 Chroberz, ul. Parkowa 11
E-mail: sekretariat@zsrchroberz.pl
Strona internetowa: www.zsrchroberz.pl

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba ZSCKR w Chrobrzu mieści się w budynku przy ul. Parkowej 11. Nie jest on przystosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia główne do budynku są ulokowane na poziomie gruntu, jednak posiadają nieznaczny próg wejściowy. Drzwi wejściowe posiadają mechanizm automatycznego zamykania co może stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją ruchu. Przed wejściami są dzwonki umożliwiające wezwanie pracownika szkoły. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są balustrady. Wewnątrz budynku występują różnice poziomu podłogi. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę poza budynkiem. Toalety wewnątrz budynku są częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem głównym ZSCKR w Chrobrzu nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek warsztatów szkolnych jest częściowo dostępny architektonicznie (parter) dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście główne do budynku jest ulokowane na poziomie gruntu. Budynek posiada toaletę na parterze przystosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pozostałe budynki należące do ZSCKR w Chrobrzu (internat, pałac) nie są dostępne architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, nie mają wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wind pomiędzy piętrami, mają różnice w poziomach podłogi. Nie posiadają toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w siedzibie zespołu, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w zespole), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tutejszym Zespole zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sekretariat@zsrchroberz.pl
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Zespół).
 • telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 41 356 40 03.
 

Accessibility Toolbar