Home » Aktualności » Zaproszenie do złożenia ofert

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

I. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz,  zaprasza do złożenia ofert na wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego  budynków, budowli  i instalacji,  narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Wykaz obiektów budowlanych:
Budynki posiadające wewnętrzne instalacje wodnokanalizacyjną, elektryczną i c.o.:

 1. Szkoła,

 2. Pałac,

 3. Warsztaty Szkolne,
 4. Internat,
 5. Stara kotłownia  ( budynek wyłączony z użytkowania).

 Budowle i budynki z instalacją elektryczną:
1. Boisko wielofunkcyjne,

 2. Spichlerz,

 3. Kuźnia połączona z wiatą,

 4. Chlewnia ze stodołą i tuczarnią.
 5. Budynek agregatorowni

 Budynki bez żadnych instalacji:

 1. Wiata na maszyny rolnicze,

 2. Garaże,

 3. Silosy (bateria binów) – 6 szt.,

 4. Budynki gospodarcze – 2 szt.,

 5. Budynek dozoru,

 6. Kapliczka.

II. Termin realizacji zamówienia: do 20 maja 2022 r.

III. Kryterium oceny ofert to cena.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na wykonanie okresowej kontroli rocznej  stanu technicznego budynków.

Ofertę złożyć można osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną na adres

sekretariat@zsrchroberz.pl lub faksem pod nr 41 356 40 24.

V. Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 29.04.2022 r do godz. 1000

VI. Wszelkie pytania należy kierować do:

Barbary Grzybczak   tel. 41 356 40 03,  515 594 260

VII. Prawa Zamawiającego:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.

2) O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru

Wykonawcy bez podania przyczyny.

4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert.

VIII. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar