Home » Aktualności » Zaproszenie do składania ofert

 
 

Zaproszenie do składania ofert

 
 

I. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego
w Chrobrzu, ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz

zaprasza do złożenia ofert cenowych w ramach zapytania cenowego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych w roku 2023.


II. Złożona oferta powinna zawierać:
– nazwę i adres Oferenta,
– oświadczenie, że Oferent dysponuje osobą lub osobami uprawnionymi do nadzorowania robót objętych zakresem zapytania (branża konstrukcyjno – budowalna) wraz z ich wskazaniem. Do oferty niezbędne jest przedłożenie potwierdzonej kopii uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności osób uprawnionych do Izby Inżynierów właściwej dla miejsca zamieszkania,
– oświadczenie o posiadanym minimum trzyletnim doświadczeniu w nadzorowaniu realizacji robót o charakterze budowlanym,
– cenę wyrażoną w procentach od wartości brutto zrealizowanej robót.


III. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

najniższa cena brutto wyrażona jako procent od wartości brutto nadzorowanych robót.


IV. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej atramentem lub długopisem, na maszynie, komputerze. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.Ofertę złożyć można osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną na adres
sekretariat@zsrchroberz.pl lub faksem pod nr 41 356 40 24.


V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć należy do dnia 31.01.2023 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego.


VI. Wszelkie pytania należy kierować do: Barbary Grzybczak, tel. 41 356 40 03 w. 38.


VII. Prawa Zamawiającego:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.
2. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
4. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert.


VIII. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od
Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 
 

Accessibility Toolbar