Home » Aktualności » Odpowiedzi na zapytania.

 

Odpowiedzi na zapytania.

 

ZSCKR-2710/1/22    Chroberz, 13.05.2022

Odpowiedzi na zapytania.

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. Termomodernizacja budynku dydaktycznego wymiana centralnego ogrzewania oraz przebudowa natrysków na podst. art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) udzielamy odpowiedzi.

Witam, uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień do SWZ w zakresie kryterium terminu realizacji zamówienia.

Otóż, zgodnie z SWZ oraz treścią formularza ofertowego jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zamówienia. Punktacja w tym kryterium jest ustalana w odniesieniu do terminu realizacji zamówienia podanego w wymiarze tygodniowym (zapisy SWZ), tj. od 6 tygodni do 10 tygodni od daty podpisania umowy. 

Z kolei, w treści formularza oferty wymagane jest podanie terminu realizacji zamówienia w dacie dziennej (PKT 5 Formularza oferty).

Powyższe zatem, powoduje rażącą sprzeczność zapisów SWZ z treścią formularza oferty, a także spowoduje problemy w trakcie czynności badania i oceny ofert w tym kryterium, a w konsekwencji może również doprowadzić do unieważnienia nin. postępowania przetargowego.

Proszę zatem, o jednoznaczne doprecyzowanie, w jaki sposób wpisywać termin realizacji zamówienia w ofercie, tj. w tygodniach, czy datą dzienną liczoną od upływu terminu związania ofertą, co jednak nie wydaje się prawidłowe, gdyż termin związania ofertą może ulec zmianie, ewent. o określenie od jakiego  terminu należy liczyć termin na wykonanie zamówienia. Proszę również o zmianę załącznika nr 1 do SWZ w pkt 5 w tym zakresie.

Jednocześnie wskazuję, iż wyjaśnienia ww. kwestii wymagają wydłużenia terminu otwarcia ofert, gdyż dotyczą istotnych zapisów SWZ.

Odpowiedź.

W związku z pomyłką pisarską, została zmieniona treść załącznika ZWZ formularza ofertowego w punkcie 5. Wydłużony został również termin składania ofert.

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar