Home » Aktualności » UWAGA UNIEWAŻNIENIE !!!

 

UWAGA UNIEWAŻNIENIE !!!

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że

UNIEWAŻNIA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ?Przebudowę pracowni żywienia     i usług gastronomicznych w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ? na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) ? postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy , postepowanie o udzielenie zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a nadto Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców .

Zamawiający w toku trwającego postępowania stwierdził braki w dokumentacji technicznej dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w części projektu wykonawczego i przedmiarów robót. Braki te są na tyle istotne że uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie postepowania oraz uniemożliwiają Wykonawcom poprawne sporządzenie oferty. Świadczą o tym skierowane do Zamawiającego szczegółowe pytania do SIWZ. Niedokładne określenie przedmiotu zamówienia – co do elementów technicznych ? może powodować błędną wycenę przez Wykonawcę poszczególnych elementów przewidzianego zakresu robót i skutkować złożeniem nieporównywalnych ofert co uniemożliwia zawarcie ważnej umowy o zamówienie publiczne.

Unieważnienie postępowania na tym etapie umożliwi Zamawiającemu uzupełnienie dokumentacji technicznej o brakujące informacje niezbędne Wykonawcom do sporządzenia poprawnych ofert, a w dalszym etapie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Mając na względzie powyższe okoliczności należy uznać, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia postepowania .

 

Zawiadomienie do pobrania:

UNIEWAŻNIENIE

 

 

 

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar