Home » Aktualności » Udział w warsztatach terenowych Projektu Life+

 
 

Udział w warsztatach terenowych Projektu Life+

 
 

life

 

Uczniowie klas pierwszych i drugich na zaproszenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych uczestniczyli w warsztatach terenowych w ramach unijnego projektu
?Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu? ? Projekt Life+.

Główne założenia i cele projektu

Region Ponidzia, położony jest w centralnej części makroregionu Niecki Nidziańskiej. Charakteryzuje się zróżnicowaniem budowy geologicznej i siedlisk przyrodniczych, co zadecydowało o utworzeniu na tym terenie 3 Parków Krajobrazowych: Nadnidziańskiego, Szanieckiego i Kozubowskiego, oraz obszarów Natura 2000 m.in. Ostoi Nidziańskiej, Kozubowskiej i Ostoi Stawiany.

Podstawowym celem projektu jest podjęcie działań ochronnych, które stworzą warunki do poprawy stanu i zachowania półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych, w tym m. in.: muraw kserotermicznych i ciepłolubnych dąbrów oraz zachowanie i ochronę populacji sierpika różnolistnego i dziewięćsiła popłocholistnego. Przywrócenie i zachowanie mozaiki przestrzennej ekosystemów wpłynie również na poprawę stanu populacji gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Istotnym celem projektu jest stworzenie rezerwy genowej typowych dla Ponidzia gatunków roślin zagrożonych wyginięciem tj. Sierpika różnolistnego, Dziewięćsiła popłocholistnego, Ostnicy Jana, Lnu włochatego, Wisienki stepowej i Dyptamu jesionolistnego.

Celem pośrednim projektu jest przywrócenie wypasu owiec, który od kilkudziesięciu lat, na tym terenie nie był prowadzony. Pozwoli to, na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy w tym rejonie oraz przywróci pewne wzorce kulturowe związane z wypasem. Polepszy ekonomiczny status lokalnego społeczeństwa w zakresie umożliwienia dodatkowego zarobku oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru. Dodatkowy cel projektu stanowi aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej, związanej z zagrożeniem i potrzebą ochrony najcenniejszych ekosystemów Ponidzia.

DSC_0240

 

DSC_0281

DSC_0332

mm

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 
 

Accessibility Toolbar