Home » Aktualności » Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA!

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu , ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz,               woj. świętokrzyskie, tel. 41 3564003, faks 41 3564024.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www:zsrchroberz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWYCH W BUDYNKACH

1. SZKOŁY

2. PAŁACU

3. INTERNATU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa kotłowni węglowych w budynkach:

1. SZKOŁY: – montaż kotła na eko-groszek o mocy N-125 kW; – montaż pompy obiegowej elektrycznej typ 40POe120A z armaturą i instalacją: – montaż nowej instalacji elektrycznej z oświetleniem; – remont pomieszczeń kotłowni i składu opału według projektu i kosztorysu; – montaż nowej instalacji technologicznej z węzłem pompowym; – montaż w kotłowni stacji uzdatniania wody i filtro-odmulacza; – montaż nowej studzienki schładzacza z pompą ; – remont posadzek i tynków kotłowni i składzie opału; – remont komina, przegląd techniczny z drobnymi naprawami, wstawienie drzwiczek rewizyjnych.

2. PAŁACU : – demontaż istniejących urządzeń w kotłowni; – demontaż istniejącego naczynia zbiorczego z orurowaniem; – demontaż orurowania; – montaż kotła na eko-groszeko mocy N-75 kW; – montaż pompy obiegowej elektrycznej typ 40POe100A z armaturą szt. 1 + 1: – remont instalacji elektrycznej z oświetleniem; – remont pomieszczeń kotłowni i składu opału według projektu i kosztorysu; – montaż nowej instalacji technologicznej z węzłem pompowym; – montaż w kotłowni stacji uzdatniania wody i filtro-odmulacza; – remont istniejącej studzienki schładzacza + montaż pompy zatapialnej ; – remont posadzek i tynków kotłowni; – przegląd techniczny komina z drobnymi naprawami, wstawienie drzwiczek rewizyjnych i wkładki żaroodpornej; – montaż nowego naczynia zbiorczego

3. INTERNAT: – demontaż istniejących urządzeń w kotłowni; – demontaż istniejącego naczynia zbiorczego z orurowaniem; – demontaż orurowania; demontaż wymienników CWU z przeniesieniem w inne miejsce; – demontaż istniejących schodów do kotłowni – montaż 2 szt. kotłów na eko-groszeko każdy o mocy N-200 kW; – montaż pompy obiegowej elektrycznej typ 40POe120A z armaturą szt. 2: – montaż pompy kotłowej i obiegowej elektronicznej typ 50 POe120A szt. 3; – montaż w obrębie kotłowni nowego orurowania zasilającego poszczególne budynki; – montaż nowej instalacji elektrycznej z oświetleniem; – remont pomieszczeń kotłowni i składu opału według projektu i kosztorysu; – montaż nowej instalacji technologicznej z węzłem pompowym; – montaż w kotłowni stacji uzdatniania wody i filtro-odmulacza; – remont istniejącej studzienki schładzacza + montaż pompy zatapialnej ; – remont posadzek i tynków kotłowni i żużlowni; – montaż wyciągu żużla; – remont komina przegląd techniczny z drobnymi naprawami, wstawienie drzwiczek rewizyjnych i wkładki żaroodpornej d-250 dla każdego kotła; – remont schodów wejściowych do kotłowni i ich zadaszenie;- remont zadaszenia żużlowni; – remont przybudówki + montaż nowego naczynia zbiorczego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających max. do 20 %.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.45.30.00-7, 44.62.12.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. ( Słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 24 -10-2014 r. do godziny 0900 Wadium może być wnoszone: – w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP o/o Kielce 28 1010 1238 0860 5913 9120 0000 – poręczeniach bankowych, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • – na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, – zał. nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • – na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, – zał. nr 2 do SIWZ oraz wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty o podobnym charakterze ( roboty instalacyjne, hydrauliczne)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • – na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, – zał. nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • – na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, – zał. nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • – na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, – zał. nr 2 do SIWZ oraz wykazać, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum. 500 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy. 1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowani treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy brutto. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robot, oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji zamówienia w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku: a) wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), b) konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, c) konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, d) wstrzymanie robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robot budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp., e) wystąpienie siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, itp. f) wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę, g) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót, Inicjatorem tej zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsrchroberz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz SEKRETARIAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

NOWE-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE

SIWZ Kotłownie

Budynek szkoły

Internat

Pałac

zał.6. Przedmiar Robót Kotłownia w Szkole

zał.7. Przedmiar Robót Kotłownia w Pałacu

zał.8. Przedmiar Robót Kotłownia w Internacie1

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar