Home » Aktualności » Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby dla uczniów klas drugich.

 

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby dla uczniów klas drugich.

 

Uczniowie klasy II odbyli za­ję­cia dotyczące wirusowego zapalenia wą­tro­by typu B i C w ra­mach pro­gra­mu ?Pod­stęp­ne WZW?.
Or­ga­ni­za­to­ra­mi przed­się­wzię­cia są: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach oraz Fun­da­cja „Gwiaz­da Na­dziei”.

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Szkolnym koordynatorem jest p. Terasa Ryczek.
Pod­czas lek­cji ucznio­wie do­wie­dzieli się, w ja­kich sy­tu­acjach można się za­ra­zić HBV i HCV i jak można się przed tym za­bez­pie­czyć.
Za­ka­że­niu HBV ulec może każdy. HBV prze­no­szo­ny jest przez krew oraz inne płyny ustro­jo­we. Do za­ka­że­nia może dojść nawet w przy­pad­ku obec­no­ści wi­ru­sa w nie­wi­docz­nej dla ludz­kie­go oka ilo­ści krwi. Naj­czę­ściej do­cho­dzi do niego pod­czas za­bie­gów me­dycz­nych, zabiegów upięk­sza­ją­cych np. ma­ni­cu­re, pe­di­cu­re czy wy­ko­ny­wa­nia ta­tu­ażu, a także nie­za­bez­pie­czo­nych kon­tak­tów sek­su­al­nych i uży­wa­nia przed­mio­tów co­dzien­ne­go użyt­ku na­le­żą­cych do osoby za­ka­żo­nej, mo­gą­cych na­ru­szyć cią­głość skóry: szczo­tecz­ki do zębów, ma­szyn­ki do go­le­nia itp. Wirus może też prze­ka­zać dziec­ku za­ka­żo­na matka w cza­sie ciąży, w trakcie po­ro­du i w okre­sie kar­mie­nia.
Wirus HCV naj­czę­ściej prze­no­szo­ny jest przez krew. Do za­ka­żeń naj­czę­ściej do­cho­dzi pod­czas drob­nych zabiegów me­dycz­nych np. po­bie­ra­nia krwi, wstrzyk­nięć, usu­wa­nia zna­mion, do­żyl­ne­go przyj­mo­wa­nia nar­ko­ty­ków, zabiegów upiększających np. ma­ni­cu­re, pe­di­cu­re oraz podczas za­bie­gów sto­ma­to­lo­gicz­nych.

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Przeciwko HBV istnieje skuteczna szczepionka . Niestety nie istnieje szczepionka chroniąca przed HCV, dlatego jedyną metodą obrony przed wirusem HCV jest znajomość i unikanie sytuacji, w których możne dojść do zakażenia: www.gwiazdanadziei.pl

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

W program ,,Podstępne WZW? aktywnie zaangażowały się uczennice klasy II: Małgorzata Grzywna i Weronika Sagan, które przekazały wiedzę kolegom klasy I i klasy IV na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV , uświadomiły zagrożenia oraz przedstawiły zasady profilaktyki w tym zakresie.
Na wywiadówce podzielą się zdobytą wiedzą z rodzicami.

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Tekst i zdjęcia:  p. Teresa Ryczek

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Lekcje o wirusowym zapaleniu wątroby

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar